نتایج جستجو برای "حلالیت"


  • آزمایشات کیفی پروتئین ها
    آزمایش بیوره ترکیباتی که دارای حداقل دو اتصال یا پیوند پپتیدی می باشند با یون مس در محیط قلیایی کمپلکس بنفش رنگی تولید می کنند.نام این آزمایش از نام ترکیب بیوره که با ...
  • آزمایش های کیفی اسیدهای آمینه
    واکنش های عمومی اسید های آمینه پروتئین ها پلی مرهای اسیدهای آمینه با وزن مولکولی زیاد می باشند.اسیدهای آمینه اسیدهای کربوکسیلیک آمین دار بوده واحدهای ساختمانی پروت...
  • شناسایی لیپیدها
    لیپیدها یا چربی ها مواد طبیعی حیوانی یا گیاهی هستند که در آب نامحلول بوده و در بعضی از حلال های آلی مانند اتر،کلروفرم،بنزن و الکل گرم حل می شوند. از جمله نقش های لیپید...
صفحه 1 از 3 123