نتایج جستجو برای "رنگ آمیزی اسپور"


  • رنگ آمیزی اسپور به روش فولتون و شیفر
    مقدمه : اسپور اسپور درباکتری ها یک فرم مقاوم است و فرم زایشی نیست ، و این برخلاف کپک ها و مخمرهای قارچی است . از هرباکتری فقط یک اسپور به وجود می آید و از هر اسپور نیز یک ...