نتایج جستجو برای "روش انجام تست اوره آز"


  • سرعت رسوب گلبول قرمز (Erythrocyte Sediman Rate)
    سرعت رسوب گلبول قرمز یا سدیمانتاسیون نسبت مستقیم با مقدار فیبرینوژن وتا حدی گلبولینهای آلفا۲-بتاوگاما دارد. این پروتیینهای غیر قرینه بیش از هر پروتیین دیگری می توان...
  • محیط های پنج گانه (گالری افتراقی)
    این محیط ها که در غالب موارد با هم استفاده می شوند در داخل لوله آزمایش تهیه می گردند و معمولا جهت شناسایی باکتری های خانواده انتروباکتریاسه از هم به کار می روند و شامل...