نتایج جستجو برای "روش تهیه ی edta"


  • روش استخراج DNA از خون کامل
    پروتکل های بسیار متفاوتی و نیز کیت های متعددی برای استخراج DNA از خون کامل وجود دارد.روش ذکر شده در ادامه یکی از روش های معمول ارزان و قابل تکرار در مطالعات پژوهشی و بال...
  • آزمایش گروه های خونی
    آنتی سرم های معرف ایده آل حاوی یک سوسپانسیون تغلیظ شده از ایمنوگلوبولین های بسیار اختصاصی به خوبی شناخته شده با واکنش یکنواخت می باشند. این محصولات با پایه ی Ab پلی کل...
  • تست کومبس مستقیم
    تست کومبز مستقیم برای پیدا کردن SRBC در خون انجام می گیرد Sensitized RBC گلبول های قرمزی که توسط آنتی بادی یا اجزا کمپلمان پوشیده شده اند. این سلول ها توسط ماکروفاژهای مستقر د...
صفحه 1 از 3 123