نتایج جستجو برای "زمان انعقاد خون"


  • تستها انعقادی PT وPTT
    تستها انعقادی PT وPTT 1)برای بیشتر آزمون های انعقادی ,نمونه خون سیاهرگی توصیه می شود. چون دارای آمادگی تکرار پذیری است. نمونه گیری باید در شرایط راحت از بیمار گرفته شود. ر...
  • آزمایش گرفتن خون از بیماران
    جهت گرفتن خون از بیماران ۳ روش کلی وجود دارد: سوراخ کردن پوست ( سوراخ کردن مویرگ ) : جهت آزمایشاتی که به مقدار خون کمی نیاز دارند صورت می پذیرد. سوراخ کردن ورید : جهت آزما...
  • تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید(Reomatoid Arthritis)
    آرتریت روماتوئید(Reomatoid Arthritis): آرتریت روماتوئید بیماری سیستمیکی است با علت نامعلوم که مفاصل و اندامها را بطور قرینه گرفتار کرده و به غیر از مفاصل، در سایر ارگانهای بد...
صفحه 1 از 2 12