نتایج جستجو برای "شناسایی کاتیون ها"


 • شناسایی کاتیون های گروه پنجم
  شناسایی کاتیون های گروه پنجم این گروه شامل Mg2+ ,NH+4 , Na+ ,K+ است. فلزات این گروه به وسیله ی معرف های پیش رسوب نمی کنند زیرا این گروه معرف عمومی ویژه ای ندارد.بنابراین به وسی...
 • شناسایی کاتیون های گروه چهارم
  شناسایی کاتیون های گروه چهارم این گروه شامل Ba2+ ,Sr2+ و Ca2+است. با کربنات سدیم یا پتاسیم رسوب کربنات می دهند.رسوب کربناتهای تولید شده در اسیدها حل می شود و گاز co2 تولید م کن...
 • شناسایی کاتیون های گروه سوم III B
  شناسایی گروه کاتیونی سوم IIIB الف-واکنش های کاتیون روی Zn2+ : 1-سولفید S2- :رسوب سفید رنگ روی سولفید ZnS تولید می شود. ۲-سدیم هیدروکسید و آمونیاک: رسوب ژلاتینی روی هیدروکسید Zn(O...
 • شناسایی کاتیون های گروه اول
  این گروه شامل Pb2+ , Hg2+2 , Ag+ است. ترکیبات این فلزات به وسیله رسوب کردن کلریدهای آنها با کلریدریک اسید رقیق مشخص می شوند. الف-واکنش های کاتیون سرب Pb2+ : 1-کلریدریک اسید رقیق (H...
صفحه 1 از 3 123