نتایج جستجو برای "صابون"


  • تهیه صابون
    به نمک اسید های چرب صابون گفته می شود.صابون ها ر از چربیها (چربی های حیوانی یا روغن های گیاهی یعنی دانه ها و میوه های گیاهی مانند بادام .نارگیل و خرما و…) تهیه می کنند.چ...
  • انگل ژیاردیا(تاژکداران)
    یکی از انگل‌هایی که باعث آلودگی دستگاه گوارش می‌شود، ژیاردیا نام دارد و عفونت با آن را ژیاردیوز می‌گویند. ژیاردیا یکی از شایع‌ترین علل اسهال در بچه‌هاست که به علت ...
  • شناسایی لیپیدها
    لیپیدها یا چربی ها مواد طبیعی حیوانی یا گیاهی هستند که در آب نامحلول بوده و در بعضی از حلال های آلی مانند اتر،کلروفرم،بنزن و الکل گرم حل می شوند. از جمله نقش های لیپید...