نتایج جستجو برای "فیزیک 2"


  • اندازه گیری مقاومت درونی منبع تغذیه
    تئوری آزمایش: مقاومت: مقاومت اهمی: به مقاومتی گفته می شود که نسبت ولتاژ اعمال شده به جریان گرفته شده از یک مقدار ثابت باقی بماند.یعنی: ثابت=R=V/I به بیانی نمودار تغییرات ...
  • قوانین مهم در اکولوژی
    1-اکولوژی را تنها در سایه ی تکامل می توان فهمید: تنوع فوق العاده ی موجودات و گنجینه ی تنوع ریخت شناسی ,فیزیولوژی و رفتار آنها ,همه و همه ارمغان میلیون ها سال تکامل است.ا...
  • تعیین ظرفیت گرمایی گرماسنج
    گرماسنجی: هدف:تعیین ظرفیت گرمایی گرماسنج اثر عادی گرما بر اجسام تغییر دمای آنهاست .اگر اجسامی با جرم و جنس های گوناگون گرمای مساوی دریافت کنند دمای آنها به یک اندازه ...
صفحه 1 از 6 12345...»