نتایج جستجو برای "مشاهده ی برش عرضی شش"


  • انواع میکروسکوپ
    میکروسکوپ TEM اساس عملکرد میکروسکوپ انتقال الکترونی (Transmission Electron Microscope) که به اختصار به آن TEM گویند مشابه میکروسکوپ های نوری است با این تفاوت که به جای پرتوی نور در آن ا...
  • انواع بافت پارانشیم,کلانشیم,اسکلرانشیم
    پارانشیم به بافتی گفته می شود که از یاخته های زنده تشکیل شده است.یاخته های پارانشیمی معمولا دیواره ی نازک و شکل چند ضلع دارند. بافت پارانشیم را بافت زمینه ای یا بافت ب...