نتایج جستجو برای "مونو تست"


  • تیتر کردن اکسایش و کاهش
    تیتر کردن اکسایش و کاهش هدف:آشنایی با واکنش های اکسایش و کاهش و چگونگی تیتراسیون آنهاست. مفاهیم وابسته: واکنش های کاهش – اکسایش شامل انتقال الکترون ها و به عبارتی ا...
  • آزمایش آنتی استرپتولیزین( ASO(Anti-Sterptolysin-O
    آنتی استرپتولیزین ( ASO(Anti-Sterptolysin-O استرپتوکوک β همولیتیک گروه Aکه موجب عفونت گلو وپوستی در انسان می گردد.توکسین های (اگزوتوکسین ها)مختلفی تولید می کند که یکی از مهمترین...
صفحه 1 از 2 12