نتایج جستجو برای "موکوس"


  • ترکیب ادرار و آزمایش های مربوط به آن
    ترکیب ادرار و آزمایش های مربوط به آن: در آزمایش معمولی ادرار که به اسم آزمایش کامل ادرار گفته می شود این آزمایش ها انجام می دهند: 1- رنگ ظاهری ادرار 2- وزن مخصوص ادرار 3- آ...
  • انگل ژیاردیا(تاژکداران)
    یکی از انگل‌هایی که باعث آلودگی دستگاه گوارش می‌شود، ژیاردیا نام دارد و عفونت با آن را ژیاردیوز می‌گویند. ژیاردیا یکی از شایع‌ترین علل اسهال در بچه‌هاست که به علت ...