نتایج جستجو برای "میکروب شناسی"


  • میکروب شناسی آب
    میکروب شناسی آب: آبی که به صورت باران,تگرگ و برف بر سطح زمین می ریزد دارای میکروب های موجود در هواست .هنگام نزول باران مقدار قابل ملاحظه ای از میکروارگانیسم های هوا کا...
  • میکروب شناسی خاک
    مقدمه: مواد زاید ناشی از انسان و جانوران و همچنین اندام های مختلف جانداران اعم از گیاه و جانور مستقیما وارد خاک شده و سبب حاصلخیزی آن می شوند .خاکهای حاصلخیز یکی از مر...
صفحه 1 از 3 123