نتایج جستجو برای "نقطه جوش"


  • هالوژناسیون الکل ها(Halogenation )
    هالوژناسیون(Halogenation ) وارد نمودن یون X- در ترکیبات آلی را هالوژناسیون گویند با توجه به این که عمل کننده در این واکنش ها یون منفی بوده لذا مکانیسم هالوژناسیون می تواند ب...
  • تهیه بنزیلیک اسید
    مقدمه: بنزیلیک اسید (α_هیدروکسی دی فنیل استیک اسید )جامد سفید رنگی است با نقطه ذوب ۱۵۱ درجه سانتی گراد و جرم مولکولی ۲۲۸ می باشد. هیدرولیز به معنای شکسته شدن توسط آب می ...
  • روش های جداسازی کاتیون های گروه دوم
    تجزیه ی کیفی کاتیون ها (گروه دو- بخش دوم) هدف کلی: آشنایی باروش های تجزیه ی کیفی کاتیون هایSn2+, As3+, Sb3+ به همراه Ag+ . * مقدمه و تئوری: کاتیون های گروه دوم به صورت سولفید از کا...
صفحه 3 از 3 123