نتایج جستجو برای "نوار قلب"


  • قوانین مهم در اکولوژی
    1-اکولوژی را تنها در سایه ی تکامل می توان فهمید: تنوع فوق العاده ی موجودات و گنجینه ی تنوع ریخت شناسی ,فیزیولوژی و رفتار آنها ,همه و همه ارمغان میلیون ها سال تکامل است.ا...
  • کرم روده یا آسکاریس
    کرم معمولی روده انسان و خوک یا آسکاریس لومبریکرم آسکاریسکوئیدس یکی از نمونه بارز رده لوله سانان یا کرمهای لوله‌ای است. لوله سانان در میان جانواران پر یاخته از حیث تع...