نتایج جستجو برای "ژل اکریل امید"


  • الکتروفورز(electrophoresis)
    الکتروفورز به حرکت ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی گویند. به سبب اینکه ماکرومولکول های زیستی مانند DNA و پروتئین باردار هستند می توان با قرار دادن آنها در یک میدان ا...