نتایج جستجو برای "کاتالاز"


  • تست G6PD برای بررسی کمبود آنزیم G6PD
    تست G6PD: تستG6PD برای بررسی کمبود آنزیمG6PD در بیماران دچار همولیز پس از مصرف برخی داروهای و مواد غذایی اکسید کننده کاربرد دارد. شرح آزمایش: G6PDآنزیم مسیر سوخت و ساز گلوکز ا...