نتایج جستجو برای "کرومیک اسید"


  • تهیه سیکلوهگزانون اکسیم
    مقدمه: اکسیمها ترکیباتی هستند که دارای گروه عاملی زیرهستند و اتم کربن برای تکمیل هشت تایی خود به دو گروه دیگر نیز متصل می شود. OH-N=C یکی از مهمترین مشتقاتی که برای شناسا...
  • تهیه سیکلوهگزانون
    مقدمه: اکسایش یک الکل به معنای حذف یک یا چند هیدروژن افزایش اکسیژن به سوبسترا و گزلتن که از کربن حاصل گروه  OH  می باشد.یک الکل نوع اول دارای 2 هیدروژن α می باشد و می توا...