نتایج جستجو برای "گرماسنجی"


  • تعیین ظرفیت گرمایی گرماسنج
    گرماسنجی: هدف:تعیین ظرفیت گرمایی گرماسنج اثر عادی گرما بر اجسام تغییر دمای آنهاست .اگر اجسامی با جرم و جنس های گوناگون گرمای مساوی دریافت کنند دمای آنها به یک اندازه ...