نتایج جستجو برای "گلبول قرمز"


  • سرعت رسوب گلبول قرمز (Erythrocyte Sediman Rate)
    سرعت رسوب گلبول قرمز یا سدیمانتاسیون نسبت مستقیم با مقدار فیبرینوژن وتا حدی گلبولینهای آلفا۲-بتاوگاما دارد. این پروتیینهای غیر قرینه بیش از هر پروتیین دیگری می توان...
  • شمارش تعداد گلبول های قرمز Red Blood Count
    شمارش تعداد گلبول های قرمز Red Blood Count : گلبول های قرمز ناقل هموگلوبین بوده که این امر سبب می شود تا اکسیژن را از ریه ها به بافت ها حمل کنند .هموگلوبین در بعضی حیوانات پست ...
صفحه 1 از 7 12345...»