نتایج جستجو برای "Esr"


  • آزمایش گرفتن خون از بیماران
    جهت گرفتن خون از بیماران ۳ روش کلی وجود دارد: سوراخ کردن پوست ( سوراخ کردن مویرگ ) : جهت آزمایشاتی که به مقدار خون کمی نیاز دارند صورت می پذیرد. سوراخ کردن ورید : جهت آزما...
  • سرعت رسوب گلبول قرمز (Erythrocyte Sediman Rate)
    سرعت رسوب گلبول قرمز یا سدیمانتاسیون نسبت مستقیم با مقدار فیبرینوژن وتا حدی گلبولینهای آلفا۲-بتاوگاما دارد. این پروتیینهای غیر قرینه بیش از هر پروتیین دیگری می توان...
  • رنگ آمیزی کپسول باکتری
    مقدمه بعضی از باکتریها ماده لزجی از خود ترشح می کنند که خارج از سلول و پیرامون آن جمع می شود و دیواره سلولی رامی پوشانداین لایه کپسول نامیده می شود که ضخامتهای متفاوت ...