نتایج جستجو برای "ph"


  • الکتروفورز(electrophoresis)
    الکتروفورز به حرکت ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی گویند. به سبب اینکه ماکرومولکول های زیستی مانند DNA و پروتئین باردار هستند می توان با قرار دادن آنها در یک میدان ا...
  • راه اندازی موتور سه فاز با کلید غلطکی
    هدف: آشنایی با موتور سه فاز با انواع کلیدهای غلطکی ابزارهای مورد نیاز: موتور سه فاز،کلید غلطکی نوع I/0 ، کلید غلطکی نوع I/0/Π ،کلید غلطکی نوع  ، اهم متر، سیم رابط شرح: در ص...
صفحه 2 از 21 12345...»