نتایج جستجو برای "pt"


  • آزمایش آنتی استرپتولیزین( ASO(Anti-Sterptolysin-O
    آنتی استرپتولیزین ( ASO(Anti-Sterptolysin-O استرپتوکوک β همولیتیک گروه Aکه موجب عفونت گلو وپوستی در انسان می گردد.توکسین های (اگزوتوکسین ها)مختلفی تولید می کند که یکی از مهمترین...
  • تستها انعقادی PT وPTT
    تستها انعقادی PT وPTT 1)برای بیشتر آزمون های انعقادی ,نمونه خون سیاهرگی توصیه می شود. چون دارای آمادگی تکرار پذیری است. نمونه گیری باید در شرایط راحت از بیمار گرفته شود. ر...
صفحه 1 از 7 12345...»