تهیه بنزال استوفنون

تهیه بنزال استوفنون

در واکنش تراکم آلدولی که با کاتالیزور بازی انجام می شود یک ترکیب کربونیل (I) که دارای اتم H در موقعیت α می باشد با یک باز قوی واکنش کرده و تولید محصول β-هیدروکسیل کربونیل (II) می کند.

بیشتر اوقات ترکیب (II) حتی در شرایط بسیار ملایم آب از دست داده و تولید آلدئید و یا کتونی که در موقعیت B-X غیر اشباع باشد را می کند.

این واکنش ممکن است با کاتالیزور اسیدی نیز انجام شود .واکنش فوق بر ...

ادامه مطلب ←
0

تهیه سیکلوهگزن

تهیه سیکلوهگزن

در واکنش های حذفی معمولا دو اتم با دو گروه ازز یک مولکول حذف می گردند بدون آنکه اتم یا گروه دیگری جانشین گردد.اتم یا مولکول حذفی معمولا از دو اتم مجاور هم در مولکول اصلی و به صورت اسید هالوژنه ,آب , سولفور و آمین ها جدا می گردد.شمای کلی زیر چگونگی حذف یا استخلاف را که معمولا در واکنش های حذفی تواما انجام می گردد نشان می دهد.

R-CH2- CH2-X + y- :

واکنش حذفی : RCH=CH2 + X- ...

ادامه مطلب ←
0