روش انجام آزمایش رزبنگال (Rose Bengal Plate Test)

روش انجام آزمایش رزبنگال (Rose Bengal Plate test)

آزمایش رزبنگال در منابع مختلف به اسامی رزبنگال پلیت تست, کادتست(Card Test) ,آزمون سریع یا راپید (Rapid Test) و غیره نامیده می شود.آنتی ژن رزبنگال به رنگ قرمز متمایل به صورتی و با PH اسیدی برابر با ۰٫۵ ± ۳٫۶ و به جرم نهایی ۸ درصد ,از کلنی های صاف(Smooth) بروسلا آبورتوس سویه ۹۹ یا ۱۹ که فاکتورهای آنتی ژنی مشترکی با دیگر سویه های بروسلا دارند طبق روش استاندارد بین المللی در ...

ادامه مطلب ←
0