بررسی اثر غلظت مواد اولیه بر سرعت واکنش

بررسی اثر غلظت مواد اولیه بر سرعت واکنش:

مطالعه ی عواملی که در سرعت واکنش موثرند چه از نظر تئوری و چه از نظر صنعتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند.زیرا از این طریق می توان شرایط عمل را برای مناسب ترین حالت پیش بینی کرد هرگونه برخورد بین مولکول ها منجر به ایجاد واکنش نمی شود.

غلظت موادی که در واکنش بر هم اثر می کنند در سرعت واکنش موثر است .وقتی غلظت یکی از مواد اولیه را زیاد میکنیم چون ...

ادامه مطلب ←
0