الکتروفورز استات سلولز و سیترات آگار جهت بررسی هموگلوبینوپاتیها

 

الکتروفورز عبارت است از حرکت یک جسم باردار در یک میدان الکتریکی در PH معین

پروتئین ها درPH ایزو الکتریک خود دارای بارهای منفی ومثبت برابرند، بنابر این در PH قلیائی دارای بار منفی شده وبطرف قطب مثبت حرکت می کنند. در طی این حرکت جدا سازی صورت میگیرد. هموگلوبین نرمال در افراد بالغ (HbA) ، در بافر قلیایی دارای شارژ منفی است و به طرف آند حرکت می کند .

جداسازی بیشتر انواع هموگلوبین های غیرطبیعی ازهموگلوبین A بدلیل ساختمان غیر ...

ادامه مطلب ←
0

الکتروفورز(electrophoresis)

الکتروفورز

به حرکت ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی گویند.

به سبب اینکه ماکرومولکول های زیستی مانند DNA و پروتئین باردار هستند می توان با قرار دادن آنها در یک میدان الکتریکی آنها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی ,وزن مولکولی و بار الکتریکی تفکیک کرد.برای این منظور از روشی به نام الکتروفورز استفاده می شود.روش های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکول ها اعم از اسید نوکلئیک یا پروتئین ها ابداع شده است.الکتروفورز ژل

از یک محیط نیمه ...

ادامه مطلب ←
1