تاثیر دما برسرعت واکنش های شیمیایی

تاثیر دما بر سرعت واکنش

مقایسه ی عده ی کل برخوردهای محاسبه شده در واحد زمان با سرعت مشاهده شده یک واکنش نشان می دهد که به طور کلی فقط کسر کوچکی از عده ی کل برخورد ها موثر واقع می شوند.بنابراین وقتی سرعت یک واکنش معین با تغییر در یکی از شرایط آزمایش زیاد می شود این افزایش بر اثر زیاد شدن عده ی کل برخوردها در واحد زمان یا افزایش عده ی کل برخوردها موثر یا ترکیبی از هر ...

ادامه مطلب ←
2

بررسی اثر غلظت مواد اولیه بر سرعت واکنش

بررسی اثر غلظت مواد اولیه بر سرعت واکنش:

مطالعه ی عواملی که در سرعت واکنش موثرند چه از نظر تئوری و چه از نظر صنعتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند.زیرا از این طریق می توان شرایط عمل را برای مناسب ترین حالت پیش بینی کرد هرگونه برخورد بین مولکول ها منجر به ایجاد واکنش نمی شود.

غلظت موادی که در واکنش بر هم اثر می کنند در سرعت واکنش موثر است .وقتی غلظت یکی از مواد اولیه را زیاد میکنیم چون ...

ادامه مطلب ←
0