تاثیر دما برسرعت واکنش های شیمیایی

تاثیر دما بر سرعت واکنش

مقایسه ی عده ی کل برخوردهای محاسبه شده در واحد زمان با سرعت مشاهده شده یک واکنش نشان می دهد که به طور کلی فقط کسر کوچکی از عده ی کل برخورد ها موثر واقع می شوند.بنابراین وقتی سرعت یک واکنش معین با تغییر در یکی از شرایط آزمایش زیاد می شود این افزایش بر اثر زیاد شدن عده ی کل برخوردها در واحد زمان یا افزایش عده ی کل برخوردها موثر یا ترکیبی از هر ...

ادامه مطلب ←
2