انواع پلاسمودیوم

تاکنون بیش از ۱۵۶ گونه پلاسمودیوم شناخته شده است که برای پستانداران، پرندگان و خزندگان بیماریزا هستند و توسط پشه های کولکس، آنوفل و آئدس منتقل می شوند. از این تعداد ۴ گونه در انسان ایجاد بیماری می نمایند که عبارتند از :

پلاسمودیوم ویواکس ( P. vivax )

پلاسمودیوم فالسیپارم ( P. falciparum )

پلاسمودیوم مالاریه ( P. malariae )

پلاسمودیوم اووال ( P. ovale

۳گونه از پلاسمودیوم ها ( ویواکس ، مالاریه ، اووال ) ممکن است بیماری شدیدی ایجاد کنند ولی بندرت ...

ادامه مطلب ←
2