تجزیه عنصری

تجزیه عنصری:

اجزا اصلی یک ترکیب آلی شامل کربن و هیدروژن است برای پی بردن به وجود این دو عنصر در یک ترکیب ,آن را با اکسید مس(II) وارد واکنش نموده که کربن آن به CO2 و هیدروژن آن به H2O تبدیل می گردد.گازهای حاصله از درون آب آهک و سولفات مس بدون آب عبور داده می شوند.از کدر شدن آب آهک به تشکیل دی اکسید کربن و از آن به وجود کربن می توان پی برد ...

ادامه مطلب ←
1