چگونگی به دست آوردن عدد آووگادرو

تعیین عدد آووگادرو

عدد آووگادرو (۱۰۲۳× ۶٫۰۲) عبارتست از تعداد اتم های موجود در یک اتم گرم یا تعداد مولکول های موجود در یک مولکول های موجو در یک مولکول گرم و یا تعداد الکترون های موجود در یک مول الکترون.

این ثابت را هم می توان توسط یک آزمایش الکتروشیمی ساده تعیین کرد.برای این منظور می توان جریان مستقیمی را از محلول اسیدی سولفات مس که شامل دو الکترود مس است عبور داد.معادله اکسایش که ...

ادامه مطلب ←
1