آزمایشات کیفی پروتئین ها

آزمایش بیوره

ترکیباتی که دارای حداقل دو اتصال یا پیوند پپتیدی می باشند با یون مس در محیط قلیایی کمپلکس بنفش رنگی تولید می کنند.نام این آزمایش از نام ترکیب بیوره که با یون مس کمپلکس می دهد گرفته شده است. در این آزمایش کمپلکس کئوردینانس بین یون مس و چهار نیتروژن (دو نیتروژن از هر پلی پپتید) ایجاد می شود و دارای رنگ بنفش است.

روش کار

به یک میلی لیتر محلول پروتئین سه میلی لیتر بیوره اضافه نمایید و خوب مخلوط ...

ادامه مطلب ←
2