جداسازی رنگیزه های فتوسنتزی با روش کروماتوگرافی کاغذی

هدف آزمایش:

جداسازی رنگیزه های فتوسنتزی با روش کروماتوگرافی کاغذی

وسایل مورد نیاز آزمایش:
1.کاغذ کروماتوگرافی 2.هاون 3.ترازو 4.بشر
5.پی پت پاستور 6.خط کش 7.فویل آلومینیومی

مواد مورد نیاز آزمایش:
1.برگ اسفناج 2.استون80% 3.اتر نفت

مقدمه:

کلروپلاست و رنگدانه ها

زندگی در روی کره ی زمین به انرژی حاصل از خورشید وابسته است. فتوسنتز تنها فرایند مهم بیولوژیکی است که می تواند از این انرژی استفاده ...

ادامه مطلب ←
1