استخراج RNA از خون

در روش استخراج RNA همه ی ابزارها و معرف های مورد استفاده باید عاری از آلودگی RNAای باشند.

مواد:

1 – تیوب های میکر.فیوژ(1/5ml)

2 – ظرف یخ

3 – میکروفیوژ

4 – بافر ایز سلول های قرمز : 1/6M ساکارز، تریتون 100-X    پنج درصد، 25mM MgCl2 ، 60 mM Tris-HCl ، pH 7/5 ، نگهداری در 2 تا 8 درجه سانتی گراد و استفاده در شرایط سرد

5 – بافر استخراج: گوانیدینیوم تیوسیانات 5/25M ، 50 Mm Tris –HCl ...

ادامه مطلب ←
0