تهیه ترت- بوتیل کلراید

تهیه ترت-بوتیل کلراید:

تعداد بسیاری از واکنش های آلی دربردارنده واکنش های استخلافی می باشند که طی یک گروه جایگزین گروه دیگر می گردد.

R—L    +    :Nu    →    R—Nu    +      :L

   :Nu

نشان دهنده یک اتم یا گروه یا یک زوج الکترون می باشد (مانند X , NR3,H2O,ROH,HO,RCOO,CN,NO3 و غیره) جز موارد واکنش یا سابستریت (R-L) می تواند R+–O(H)—R, R+OH 2, R—OCOR , R-X باشد.

سرعت و مکانیسم ...

ادامه مطلب ←
0