اندازه گیری اسید اوریک خون ( اوره )

اندازه گیری اسید اوریک خون ( اوره ) :

اسید اوریک یکی از ترکیبات ازت دار غیر پروتئین خون می باشد این ترکیبات محصول نهایی متابولیسم بازهای پورینی در انسان می باشد.

باز های پورینی همراه غذا وارد بدن شده و یا در سلول ها سنتز می شوند . بازهای پورین در ساختمان اسیدهای نوکلوئیک و نوکلوئتید های آزاد شده و ترکیب دیگر شرکت دارند پس از شکسته شدن باز های پورین تیدیل به اسید اوریک شده و قسمتی از آنها به ...

ادامه مطلب ←
0

اوره خون “اندازه گیری اوره خون”

مقدمه

واکنشهای مختلفی که در داخل سلول انجام می‌گیرد به تشکیل ترکیبات زاید در سلول منتهی می‌شود. خروج این ترکیبات از سلول باعث تغییر ترکیب و خواص محیط اطراف سلول می‌شود. به تدریج آن را برای ادامه زندگی نامساعد می‌باشد. در اثر تخریب اسیدهای آمینه که طی آن گروه یا گروههای آمین اسید آمینه طبیعی بدن موجودات طی

اکسایش برداشته می‌شوند و در صورتی که جهت سنتز ترکیبات نیتروژن‌دار جدید یا در سایر کنش و واکنشهای متابولیسمی یاخته به مصرف نرسند مجتمع ...

ادامه مطلب ←
4