بررسی قوانین نیوتن با استفاده از ماشین آتوود

هدف آزمایش:
تحقیق قوانین نیوتن با استفاده از ماشین آتوود
تئوری آزمایش:
ماشین آتوود

ماشین آتوود یک دستگاه مکانیکی بسیار مفید است که بسته به نوع آن از یک یا دو قرقره و چند وزنه با جرمهای مختلف تشکیل شده است که این وزنه‌ها به وسیله نخهای غیر قابل ارتجاع از قرقره آویزان شده‌اند.

[cml_media_alt id='5169']ماشین آتوود[/cml_media_alt]

ادامه مطلب ←
0