روش استخراج DNA از خون کامل

پروتکل های بسیار متفاوتی و نیز کیت های متعددی برای استخراج DNA از خون کامل وجود دارد.روش ذکر شده در ادامه یکی از روش های معمول ارزان و قابل تکرار در مطالعات پژوهشی و بالینی است. این روش برای استخراج DNA از سلول های کشت بافتی یا بافت های جداسازی شده نیز کاربرد دارد.

مواد و روش تهیه ی محلول های ذخیره:

در این روش از معرف های شیمیایی استاندارد استفاده می شود.

1 – بن ماری یا آبگرم 65 درجه
ادامه مطلب ←

1