قانون بقای جرم

قانون بقای جرم

مفاهیم وابسته:

بررسی واکنش های شیمیایی نشان می دهد که در یک واکنش مجموع جرم های مواد ترکیب شونده با جرم های مواد به دست آمده برابر است.به گفته ی دیگر در واکنش های معمولی شیمیایی جرم نه از بین می رود نه به وجود می آید.برای روشن شدن این مطلب به یک مثال توجه کنید : دو ماده ی شیمیایی را که می دانیم واکنش شیمیایی بین آنها انجام می شود در دو لوله ی سربسته متصل به ...

ادامه مطلب ←
1