شمارش تعداد گلبول های قرمز Red Blood Count

شمارش تعداد گلبول های قرمز Red Blood Count :

گلبول های قرمز ناقل هموگلوبین بوده که این امر سبب می شود تا اکسیژن را از ریه ها به بافت ها حمل کنند .هموگلوبین در بعضی حیوانات پست به صورت پروتین آزاد در پلاسما گردش می کند  و در داخل گویچه های قرمز محبوس نیست.اگر هموگلوبین در پلاسمای خون انسان به صورت آزاد وجود  داشته باشد هر بار که خون از مویرگ ها عبور می کند تقریبا 3 درصد آن از غشا ...

ادامه مطلب ←
2