تعیین گروه های خونی در انسان

تعیین گروه های گروه خونی در انسان

سیستم گروه خونی ABO :این سیستم طبقه بندی بر اساس وجود یا عدم وجود دو ماده آنتی ژن (آگلوتینوژن) A و B از نوع پلی ساکاریدی در غشاء گلبول های قرمز و دو نوع آنتی کر (آگلوتینین) α و β در پلاسما (سرم) صورت می گیرد و در نتیجه ۴ نوع گروه خونی به شرح جدول زیر مشخص می گردد.

Untitled ادامه مطلب ←

0