تیتر کردن اکسایش و کاهش

تیتر کردن اکسایش و کاهش

هدف:آشنایی با واکنش های اکسایش و کاهش و چگونگی تیتراسیون آنهاست.

مفاهیم وابسته:

واکنش های کاهش – اکسایش شامل انتقال الکترون ها و به عبارتی از دست آوردن آنهاست.

وقتی عنصری یک یا چند الکترون از دست می دهد,این عنصر اکسید می شود و این عمل را اکسایش گویند و بالعکس.در عمل کاهش همیشه عنصری که احیا شده است یک یا چند الکترون به دست می آورد.بنابراین اکسایش از ...

ادامه مطلب ←
4

قانون بقای جرم

قانون بقای جرم

مفاهیم وابسته:

بررسی واکنش های شیمیایی نشان می دهد که در یک واکنش مجموع جرم های مواد ترکیب شونده با جرم های مواد به دست آمده برابر است.به گفته ی دیگر در واکنش های معمولی شیمیایی جرم نه از بین می رود نه به وجود می آید.برای روشن شدن این مطلب به یک مثال توجه کنید : دو ماده ی شیمیایی را که می دانیم واکنش شیمیایی بین آنها انجام می شود در دو لوله ی سربسته متصل به ...

ادامه مطلب ←
1

شناسایی کاتیون های گروه سوم III B

شناسایی گروه کاتیونی سوم IIIB

الف-واکنش های کاتیون روی Zn2+ :

1-سولفید S2- :رسوب سفید رنگ روی سولفید ZnS تولید می شود.

۲-سدیم هیدروکسید و آمونیاک: رسوب ژلاتینی روی هیدروکسید Zn(OH)3 تولید می شود.که در اضافی محلول آمونیاک حل می شود.

۳-پتاسیم فروسیانید:رسوب سفید روی فروسیانید تشکیل می شود که در اضافی معرف به روی پتاسیم فروسیانید کم محلول تبدیل می شود.

۲ ZnSO4 + K4[Fe(CN)6] → Zn[Fe(CN)6] + ۲K2SO4

ب-واکنش های کاتیون منگنز Mn2+:

1

[vip-members]

-یون سولفید S2- :رسوب صورتی رنگ منگنز سولفید MnS تولید می کند.

۲-سدیم ...

ادامه مطلب ←
0