تعیین مقاومت مجهول به روش های پل وتسون ،پل تار و ولت آمپر

هدف آزمایش:

اندازه گیری مقاومت مجهول به روش های ولت متر، پل وتسون و پل تار

وسایل آزمایش:

مقاومت متغیر ، گالوا نومتر ، مقاومت های معلوم ، مقاومت های مجهول، پل تار، ولت متر، آمپرمتر ، منبع تغذیه، کلید و سیم های رابط.

مقدمه:

پل وتسون طرحی است که نخستین بار توسط چالز وتسون برای تعیین مقاومت های مجهول پیشنهاد شده است. طبق این طرح دو مقاومت معلوم و ثابت R1 و R2 و ...

ادامه مطلب ←
1