چگونگی تعیین وزن اتمی عناصر و اندازه گیری وزن اتمی منیزیم

اندازه گیری وزن اتمی منیزیم

مفاهیم:

واحد وزن اتمی(جرم اتمی)دبنا به تعریف عبارتست از ۱/۱۲ جرم اتم کربن که آن را با amu یا u نشان می دهد.عدد ۱۲ وزن اتمی انتخابی برای فراوان ترین ایزوتوپ کربن است.

یکی از دقیق ترین روش های تعیین جرم اتمی و مولکولی استفاده از اسپکترومتری جرمی است.روش دیگر استفاده از گرمای مخصوص عناصر است. در سال ۱۸۰۹ دولانگ و پتیت گرمای ویژه ی بعضی از فلزات را اندازه گرفتند و متوجه شدند که مقادیر به دست ...

ادامه مطلب ←
0