شناسایی گروه کاتیونی سوم III A

کاتیون های گروه سوم شامل Zn2+ ,Mn2+, Co2+ ,Ni2+, Cr3+ ,Al3+ ,Fe3+ , Fe2+ است.

کاتیون های گروه سوم کاتیون های هستند که با محلول های مخلوط (آمونیاک و کلرید آمونیوم) و یون سولفید بر اثر هیدرولیز زسوب هیدروکسید تولید می کنند.

کاتیون های Cr3+ ,Al3+ ,Fe3+ , Fe2 در مخلوط آمونیاک کلرید آمونیوم رسوب هیدروکسید تولید می کنند ولی هیدروکسید کاتیون های Zn2+ ,Mn2+, Co2+ ,Ni2+,در مخلوط کلرید آمونیوم و آمونیاک رسوب نمی کنند.اما اگر در این محیط به آنها s2- ...

ادامه مطلب ←
0