شناسایی کاتیون های گروه سوم III B

شناسایی گروه کاتیونی سوم IIIB

الف-واکنش های کاتیون روی Zn2+ :

1-سولفید S2- :رسوب سفید رنگ روی سولفید ZnS تولید می شود.

۲-سدیم هیدروکسید و آمونیاک: رسوب ژلاتینی روی هیدروکسید Zn(OH)3 تولید می شود.که در اضافی محلول آمونیاک حل می شود.

۳-پتاسیم فروسیانید:رسوب سفید روی فروسیانید تشکیل می شود که در اضافی معرف به روی پتاسیم فروسیانید کم محلول تبدیل می شود.

۲ ZnSO4 + K4[Fe(CN)6] → Zn[Fe(CN)6] + ۲K2SO4

ب-واکنش های کاتیون منگنز Mn2+:

1

[vip-members]

-یون سولفید S2- :رسوب صورتی رنگ منگنز سولفید MnS تولید می کند.

۲-سدیم ...

ادامه مطلب ←
0

شناسایی کاتیون های گروه اول

این گروه شامل Pb2+ , Hg2+2 , Ag+ است.

ترکیبات این فلزات به وسیله رسوب کردن کلریدهای آنها با کلریدریک اسید رقیق مشخص می شوند.

الف-واکنش های کاتیون سرب Pb2+ :

1-کلریدریک اسید رقیق (HCl) : رسوب سفید سرب کلرید تولید می شود که در دمای معمولی در آب غیر محلول است.

Pb2+ + ۲HCl → PbCl2↓ + ۲H+

2-پتاسیم یدید ( Kl ) :

Pb2+ + ۲Kl → Pbl2 ↓ + ۲K+

3-سولفوریک اسید رقیق (H2SO4 ) : رسوب PbSO4 در اضافی معرف تولید می شود.

۴-پتاسیم ...

ادامه مطلب ←
6

شناسایی گروه کاتیونی سوم III A

کاتیون های گروه سوم شامل Zn2+ ,Mn2+, Co2+ ,Ni2+, Cr3+ ,Al3+ ,Fe3+ , Fe2+ است.

کاتیون های گروه سوم کاتیون های هستند که با محلول های مخلوط (آمونیاک و کلرید آمونیوم) و یون سولفید بر اثر هیدرولیز زسوب هیدروکسید تولید می کنند.

کاتیون های Cr3+ ,Al3+ ,Fe3+ , Fe2 در مخلوط آمونیاک کلرید آمونیوم رسوب هیدروکسید تولید می کنند ولی هیدروکسید کاتیون های Zn2+ ,Mn2+, Co2+ ,Ni2+,در مخلوط کلرید آمونیوم و آمونیاک رسوب نمی کنند.اما اگر در این محیط به آنها s2- ...

ادامه مطلب ←
0