شناسایی کاتیون های گروه اول

این گروه شامل Pb2+ , Hg2+2 , Ag+ است.

ترکیبات این فلزات به وسیله رسوب کردن کلریدهای آنها با کلریدریک اسید رقیق مشخص می شوند.

الف-واکنش های کاتیون سرب Pb2+ :

1-کلریدریک اسید رقیق (HCl) : رسوب سفید سرب کلرید تولید می شود که در دمای معمولی در آب غیر محلول است.

Pb2+ + ۲HCl → PbCl2↓ + ۲H+

2-پتاسیم یدید ( Kl ) :

Pb2+ + ۲Kl → Pbl2 ↓ + ۲K+

3-سولفوریک اسید رقیق (H2SO4 ) : رسوب PbSO4 در اضافی معرف تولید می شود.

۴-پتاسیم ...

ادامه مطلب ←
6

پارامسی

پارامسی‌ها پروتوزوئرهای تک سلولی (یونی سلولار) هستند و در شاخه مژه داران و سلسله پروتیستا طبقه بندی می‌شوند. آنها در آب‌های آرام و آبگیرهای راکد زندگی می‌کنند و بخش اصلی زنجیرهٔ غذایی را تشکیل می‌دهند. آنها از پسماندهٔ جلبکها و سایر موجودات ریز تغذیه می‌کنند و خودشان توسط موجودات کوچک دیگر خورده می‌شوند. تمام اعضای شاخه مژه داران (سیلیوفورا) به وسیله برآمدگی‌های ریز مو مانندی که مژه نامیده می‌شود حرکت می‌کنند.

پارامسی قادر نیست شکل بدنش را مانند آمیب تغییر دهد ...

ادامه مطلب ←
0