شناسایی کاتیون های گروه سوم III B

شناسایی گروه کاتیونی سوم IIIB

الف-واکنش های کاتیون روی Zn2+ :

1-سولفید S2- :رسوب سفید رنگ روی سولفید ZnS تولید می شود.

۲-سدیم هیدروکسید و آمونیاک: رسوب ژلاتینی روی هیدروکسید Zn(OH)3 تولید می شود.که در اضافی محلول آمونیاک حل می شود.

۳-پتاسیم فروسیانید:رسوب سفید روی فروسیانید تشکیل می شود که در اضافی معرف به روی پتاسیم فروسیانید کم محلول تبدیل می شود.

۲ ZnSO4 + K4[Fe(CN)6] → Zn[Fe(CN)6] + ۲K2SO4

ب-واکنش های کاتیون منگنز Mn2+:

1

[vip-members]

-یون سولفید S2- :رسوب صورتی رنگ منگنز سولفید MnS تولید می کند.

۲-سدیم ...

ادامه مطلب ←
0