هماتوکریت (درصد نسبی حجم گلبول های قرمز در واحد حجم خون) PVC

هماتوکریت (درصد نسبی حجم گلبول های قرمز در واحد حجم خون) PVC

Hematocrit or packed cell volume

هدف از انجام این آزمایش به دست آوردن درصد نسبی حجم گلبول های قرمز در صد میلی لیتر خون می باشد.تعیین حجم گلبول های قرمز از نظر تشخیص طبی واجد اهمیت است و به عنوان ساده ترین آزمایش برای تشخیص کم خونی ها و تغییرات نسبت حجم گلبول ها به پلاسما به کار می رود.مقدار طبیعی هماتوکریت در زنان ۴۷-۳۷ درصد و در مردان ۵۴-۴۰ ...

ادامه مطلب ←
1